Karta Kwalifikacji Kierowcy, zwana również KKK, to dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe kierowcy. KKK jest obowiązkowa dla niektórych kategorii kierowców, którzy wykonują pracę zawodową związaną z transportem drogowym. W tym artykule omówimy szczegółowo, czym jest Karta Kwalifikacji Kierowcy oraz dlaczego jest tak ważna dla kierowców zawodowych.

Kto musi posiadać Kartę Kwalifikacji Kierowcy?

Zgodnie z polskimi przepisami, posiadanie Karty Kwalifikacji Kierowcy jest obowiązkowe dla kierowców, którzy wykonują pracę zawodową związaną z transportem drogowym w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 • Kategorie kierowców, dla których KKK jest obowiązkowa, to m.in.:
 • Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • Kierowcy autobusów, których liczba miejsc siedzących wynosi więcej niż 9 osób (wliczając miejsce kierowcy),
 • Kierowcy wykonujący transport drogowy rzeczy lub osób w ramach działalności gospodarczej.

Warto jednak zaznaczyć, że posiadanie Karty Kwalifikacji Kierowcy nie jest wymagane dla kierowców wykonujących transport drogowy na rzecz własnej firmy lub prywatnie.

Jak uzyskać Kartę Kwalifikacji Kierowcy?

Aby uzyskać Kartę Kwalifikacji Kierowcy, należy spełnić określone warunki oraz przejść odpowiednie szkolenia.

Warunki uzyskania KKK:

 • Posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii, umożliwiającej wykonywanie pracy zawodowej jako kierowca,
 • Ukończenie szkolenia kwalifikacyjnego dla kierowców wykonujących przewozy drogowe (tzw. szkolenie KKP),
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych kierowcy.

Czytaj także: Ile kosztuje prawo jazdy na TIRa?

Procedura ubiegania się o KKK:

 • Złożenie wniosku o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy w odpowiednim urzędzie, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby firmy,
 • Wniesienie opłaty za wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy,
 • Przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do uzyskania KKK.

Koszty uzyskania KKK:

Koszty uzyskania Karty Kwalifikacji Kierowcy w Polsce wynoszą około 300 złotych. Należy jednak pamiętać, że koszty te nie obejmują szkolenia kwalifikacyjnego, które jest obowiązkowe przed ubieganiem się o KKK. Koszty szkolenia KKP mogą wynosić kilkaset złotych, w zależności od miejsca szkolenia i oferty szkoleniowej.

Kto wydaje Kartę Kwalifikacji Kierowcy?

Karta Kwalifikacji Kierowcy (KKK) jest wydawana w Polsce przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD). Aby uzyskać KKK, kierowcy muszą złożyć wniosek w WORD, w którym posiadają miejsce zamieszkania lub siedzibę swojej firmy. Przy ubieganiu się o Kartę Kwalifikacji Kierowcy, kierowca musi przedstawić dokument potwierdzający ukończenie wymaganych szkoleń oraz wypełnić odpowiednie formularze. Po spełnieniu wymaganych warunków, kierowcy zostanie wydana Karta Kwalifikacji Kierowcy, która jest ważna przez pięć lat.

Jakie szkolenia trzeba odbyć, aby otrzymać Kartę Kwalifikacji Kierowcy?

Szkolenia obowiązkowe dla kierowców zawodowych:

Aby otrzymać Kartę Kwalifikacji Kierowcy, kierowcy zawodowi muszą ukończyć określone szkolenia kwalifikacyjne.

 • Szkolenie podstawowe – obejmuje zagadnienia związane z przepisami prawa drogowego, bezpieczeństwem w transporcie drogowym, technicznymi aspektami pracy kierowcy oraz pierwszą pomocą. Szkolenie to składa się z 200 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin jazdy praktycznej,
 • Szkolenie uzupełniające – skierowane do kierowców posiadających już Kartę Kwalifikacji Kierowcy, którzy chcą przedłużyć jej ważność. Szkolenie uzupełniające trwa 35 godzin.

Ile godzin szkolenia trzeba przejść:

Szkolenie podstawowe obejmuje 200 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin jazdy praktycznej. Szkolenie uzupełniające trwa 35 godzin.

Częstotliwość odbywania szkoleń:

Szkolenie podstawowe jest szkoleniem jednorazowym i trzeba je ukończyć przed ubieganiem się o Kartę Kwalifikacji Kierowcy. Natomiast szkolenie uzupełniające należy odbyć przed upływem ważności Karty Kwalifikacji Kierowcy i co 5 lat, aby przedłużyć jej ważność.

Jakie są konsekwencje braku Karty Kwalifikacji Kierowcy?

Nieposiadanie ważnej Karty Kwalifikacji Kierowcy (KKK) przez kierowców zawodowych może wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

Kary za brak KKK:

 • Kierowcy mogą zostać ukarani mandatem w wysokości od 1 000 zł do 6 000 zł,
 • Pracodawcy, którzy zatrudniają kierowców nieposiadających ważnej KKK, mogą zostać ukarani mandatem w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł.

Konsekwencje dla pracodawcy i pracownika:

 • Pracodawcy, którzy zatrudniają kierowców nieposiadających ważnej KKK, narażają się na ryzyko konsekwencji finansowych,
 • Kierowcy, którzy nie posiadają ważnej KKK, nie mogą wykonywać zawodu kierowcy zawodowego. Brak ważnej KKK może spowodować utratę pracy lub zmniejszenie zarobków, ponieważ nie będą mogli prowadzić niektórych pojazdów czy też wykonywać niektórych zadań.

Warto zauważyć, że posiadanie Karty Kwalifikacji Kierowcy nie zwalnia kierowców z obowiązku przestrzegania przepisów prawa drogowego.

Karta Kwalifikacji Kierowcy – podsumowanie

Karta Kwalifikacji Kierowcy (KKK) jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe kierowcy zawodowego. Jest ona obowiązkowa dla kierowców, którzy wykonują zawód kierowcy w pojazdach, których masa całkowita przekracza 3,5 tony, lub przewożą towary lub pasażerów w ilości powyżej 9 osób. Aby uzyskać Kartę Kwalifikacji Kierowcy, kierowcy muszą ukończyć specjalistyczne szkolenia.

Brak ważnej KKK może skutkować karą finansową dla kierowcy i pracodawcy. Kierowcy nieposiadający ważnej KKK nie mogą wykonywać zawodu kierowcy zawodowego, co może spowodować utratę pracy lub zmniejszenie zarobków.

Wnioski i zalecenia dla kierowców zawodowych:

 • Kierowcy zawodowi powinni zawsze pamiętać o konieczności posiadania ważnej Karty Kwalifikacji Kierowcy oraz przestrzeganiu innych przepisów prawa drogowego. Powinni również regularnie odbywać szkolenia, aby zachować ważność swojej KKK oraz podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
5/5 - (1 vote)
2024Copyright © F.H.U. "BOS" S.C | RODO i Polityka Prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Adimo.pl