Licencja transportowa nie ma przed nami tajemnic! Firma BOS zajmuje się kompleksową obsługą przewoźników z całego kraju, a także oferuje pomoc w załatwieniu wszelkich formalności w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego / Biurze ds. Transportu Międzynarodowego.

Ponadto, BOS jako multiagent ubezpieczeniowy oferuje pełen zakres ubezpieczeń oraz wsparcie w załatwieniu zabezpieczenia finansowego, które niezbędne jest do uzyskania licencji na wykonywanie usług transportowych. Zaufało nam i skorzystało z naszej oferty ponad 3000 polskich i zagranicznych firm, którym odnowiliśmy lub wyrobiliśmy nowe licencje na krajowy transport drogowy rzeczy lub osób.

Tel. kontaktowy w sprawie licencji na krajowy transport drogowy dla firm:

Czym jest licencja transportowa?

To dokument potwierdzający fakt, że dana firma może legalnie przewozić osoby lub towary. Dotyczy to tylko i wyłącznie działalności zarobkowej. Jest to nic innego, jak pozwolenie na wykonywanie transportu zgodnie z prawem. Istotą takiego dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach zarówno innym kierowcom, jak i osobom, które korzystają z usług firm transportowych. Obowiązek posiadania licencji do wykonywania transportu drogowego, czyli pozwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, wynika z ustawy o transporcie drogowym z dnia 15 sierpnia 2013 roku.

Licencja transportowa

W tym miejscu warto zaznaczyć, żelicencja jest dokumentem, który posiadać powinien każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą zarabiającą na transporcie towarów lub osób. Innymi słowy – każdy przedsiębiorca, który świadczy usługi transportowe musi być w posiadaniu takiej licencji. Nie ma tutaj znaczenia rodzaj pojazdu, który jest wykorzystywany w transporcie – zarówno kierowca pojazdu od 2,5 t. do 3,5 t. jak i ciężarówki czy TIR-a powinien posiadać taki dokument. Licencja na krajowy transport drogowy nie jest wymagana jedynie w sytuacji, gdy firma przewozowa nie zarabia na swoich usługach. Co to oznacza w praktyce? Przykładem takiej działalności może być chociażby przewóz pracowników z innych miejscowości do oddalonych zakładów pracy.

Kto może uzyskać licencję transportową?

Licencja na wykonywanie transportu drogowego jest niezbędnym dokumentem w przypadku przedsiębiorcy zarabiającym na przewozie osób lub towarów. Co jednak ważne, nie każdy przedsiębiorca może takie pozwolenie otrzymać. Aby zdobyć licencję na krajowy lub międzynarodowy transport drogowy, muszą zostać spełnione pewne ściśle określone warunki, które reguluje między innymi ustawa o transporcie drogowym. O jakich warunkach mowa?

 • przynajmniej jedna osoba zarządzająca przedsiębiorstwem musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych,
 • przedsiębiorca nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa skarbowe czy chociażby związane z wykonywanym zawodem,
 • osoba ta nie ma zakazu wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego,
 • przedsiębiorca ubiegająca się o licencję musi mieć oświadczenie o dobrej reputacji,
 • musi on posiadać zdolność finansową – zabezpieczenie na równowartość 9 tysięcy euro na pierwszy pojazd przeznaczony do transportu i 5 tysięcy euro na każdy kolejny.

Licencja transportowa – ile się czeka?

Jak już wspomnieliśmy, uzyskanie licencji transportowej wymaga spełnienia wielu formalności, które to są później weryfikowane przez urzędników. W przypadku pomyłki lub niedopełnienia obowiązków, cały proces trzeba przechodzić od początku.

Możemy jednak przyjąć, że na licencję na wykonywanie transportu drogowego czeka się do 30 dni. W praktyce, urzędy zamykają takie sprawy w ciągu 14 dni. Po uzyskaniu dokumentu można już legalnie prowadzić działalność transportową na terenie kraju.

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego?

Wnioskując o wydanie licencji transportowej na przewóz osób lub towarów, przedsiębiorca musi przedstawić szereg niezbędnych zaświadczeń. Podczas składania wniosku konieczne będą takie dokumenty jak:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców KRS/CEIDG,
 • zaświadczenie o nadaniu NIP oraz REGON,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • kopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych,
 • potwierdzenie wymaganej zdolności finansowej,
 • kopie dokumentów pojazdów, których licencja na krajowy lub międzynarodowy transport drogowy będzie dotyczyła,
 • dowód wniesienia opłat za wydanie licencji.

Ile kosztuje licencja transportowa?

Koszt licencji wspólnotowej różni się w zależności od tego, przez jaki okres ma obowiązywać, a także ilości zgłoszonych pojazdów.
– Okres do 5 lat to koszt 4000 zł, a każdy zgłoszony pojazd to dodatkowe 440 zł;
– Okres od 5 do 10 lat to koszt 8000 zł, a każdy zgłoszony pojazd to dodatkowe 880 zł.

Koszt licencji krajowej to 1000 zł, a każdy zgłoszony pojazd to dodatkowe 100 zł.

Użyczenie licencji transportowej – czy to jest możliwe?

Licencja na krajowy i międzynarodowy transport drogowy przypisana jest do konkretnego przedsiębiorstwa, a na temat jej użyczenia krąży już wiele mitów. Jak wiemy, otrzymanie licencji poprzedzone jest wieloma procedurami. Licencja na krajowy transport drogowy wydawana jest indywidualnie, a podyktowane jest to koniecznością spełnienia ściśle określonych wymogów. W związku z tym, w świetle prawa, nie jest możliwe legalne udostępnienie licencji. Co więcej, nie można także przenosić uprawnień wynikających z konkretnej licencji na inne podmioty. Fakt ten regulowany jest ustawą o transporcie drogowym, w której czytamy, że: “Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią”.

Licencja transportowa

Jedyną dopuszczalną opcją jest przeniesienie uprawnień licencyjnych w drodze połączenia, podziału czy przekształcenia, a także nabycia przedsiębiorstwa. Uprawnienia, jakie daje licencja na wykonywanie transportu drogowego, mogą być także przeniesione na spadkobiercę w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz licencję wspólnotową. Jednak i w takiej sytuacji, przedsiębiorca, na którego przechodzi licencja na krajowy i/lub międzynarodowy transport drogowy, musi spełniać określone wymogi. W tym miejscu warto wspomnieć także o obowiązku, jaki spoczywa na kierowcy zajmującym się przewozem osób czy towarów. O jakim obowiązku mowa? Każdy kierowca, musi posiadać przy sobie ważne dokumenty związane z działalnością transportową firmy.

Wobec powyższego, każdy kto zdecyduje się na użyczenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osobom trzecim, zrobi to niezgodnie z prawem. Taka niesubordynacja może skutkować wszczęciem postępowania, a w efekcie nawet cofnięciem licencji przewoźnikowi, który ją użyczył.

Kiedy licencja na transport krajowy i wspólnotowy jest wymagana?

Aby prowadzić krajowy transport drogowy, przewoźnicy korzystający z pojazdów o masie powyżej 3,5 tony lub przewożący ludzi za pomocą busów muszą posiadać odpowiednią licencję. Jeśli jednak przedsiębiorca korzysta z pojazdów o masie poniżej 3,5 tony lub przewozi towary nie dla celów zarobkowych, ale dla potrzeb własnej firmy, nie musi posiadać takiej licencji.

Jeśli chodzi o transport międzynarodowy, licencja wspólnotowa jest kluczowym dokumentem dla przedsiębiorców. Chociaż zasady dotyczące transportu ciężkiego nie uległy zmianie od dawna, przepisy dotyczące pojazdów o masie do 3,5 tony zostały zaktualizowane. Wcześniej nie musieli oni posiadać licencji międzynarodowej, ale od 21 maja 2022 roku przewoźnicy korzystający z pojazdów o masie powyżej 2,5 tony muszą spełniać te same kryteria co w przypadku transportu ciężkiego, co oznacza konieczność posiadania licencji wspólnotowej.

Jak długo ważna jest licencja transportowa?

O tym, na jak długo chcesz uzyskać licencję, decydujesz na etapie składania wniosku. Licencja transportowa o długim terminie ważności to koszt rzędu 8000 zł (do 10 lat w przypadku licencji wspólnotowej) lub 1000 zł (licencja krajowa na okres 30-50 lat).

Kiedy licencja transportowa wygasa lub traci swoją ważność?

Ustawa o transporcie drogowym wymienia również sytuacje, kiedy licencja przewoźnika wygasa:

 • likwidacja firmy lub decyzja o jej upadłości,
 • śmierć właściciela licencji,
 • zakończenie terminu, na jaki licencja była przyznana,
 • rezygnacja z posiadania licencji,
 • utrata uprawnień do wykonywania profesji przewoźnika drogowego (w odniesieniu do licencji wspólnotowej).

Istnieje również możliwość cofnięcia licencji na transport. Dotyczy to sytuacji, kiedy posiadacz licencji:

 • nie przestrzega przepisów dotyczących czasu pracy lub kwalifikacji kierowców,
 • przekazał licencję lub jej fragment innej osobie,
 • nie kontynuuje działalności objętej licencją i przez co najmniej 6 miesięcy nie prowadzi transportu drogowego z powodów zależnych od siebie, chyba że poinformował odpowiedni organ o zawieszeniu licencji zgodnie z ustawą,
 • nie spełnia kryteriów niezbędnych do prowadzenia działalności w transporcie drogowym,
 • poważnie narusza warunki licencji lub inne wymagania prawne dotyczące działalności objętej licencją.

Cofnięcie licencji jest możliwe również w przypadku prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności objętej licencją.

Jaki organ wydaje licencję transportową?

Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) zlokalizowany w Warszawie jest odpowiedzialny za wydawanie licencji transportowych. Aby uzyskać licencję wspólnotową, przedsiębiorca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności jako przewoźnik drogowy. Możliwe jest złożenie wniosku o zezwolenie równocześnie z wnioskiem o licencję. W takim przypadku oba dokumenty są przyznawane jednocześnie przez ten sam organ, czyli Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Ile wynoszą kary za brak licencji transportowej?

Kierujący pojazdem ryzykują nałożenie surowej kary finansowej, która może sięgnąć nawet 12000 zł, jeśli nie posiadają odpowiedniej licencji podczas przewożenia ludzi lub produktów w ramach transportu krajowego.

Licencja spedycyjna a licencja transportowa – różnice

Licencja znana jako „spedycyjna” pozwala firmom działać jako pośrednicy w branży transportowej. Główna różnica między nią a licencją transportową polega na relacjach między spedytorem a przewoźnikiem.

Osoby posiadające licencję spedycyjną nie przewożą bezpośrednio towarów. Zamiast tego działają jako koordynatorzy w procesie transportowym, łącząc dostawców z odpowiednimi przewoźnikami. Spedytorzy planują i organizują transport, wybierają odpowiednie firmy przewozowe, negocjują warunki umowy, dbają o dokumenty i nadzorują cały proces logistyczny. Chociaż koordynują przewozy, nie są bezpośrednio odpowiedzialni za samą realizację transportu. Ich głównym celem jest zapewnienie, że towary dotrą z jednego miejsca drugiego za pośrednictwem odpowiednich przewoźników.

Z drugiej strony, licencja transportowa daje firmom prawo do bezpośredniego przewozu towarów lub osób. Przewoźnicy z taką licencją są odpowiedzialni za cały proces transportu, od załadunku po rozładunek. Odpowiadają za bezpieczeństwo przewożonych towarów lub pasażerów.

Wymagania dotyczące licencji transportowej mogą zależeć od wielkości ładunku lub trasy. Natomiast licencja spedycyjna nie ma takich ograniczeń. Spedytorzy mogą organizować transport zarówno w kraju, jak i za granicą, niezależnie od używanego środka transportu.

Podsumowując, kluczowa różnica między tymi dwoma licencjami polega na roli przedsiębiorcy w procesie transportowym. Licencja spedycyjna skupia się na organizacji i koordynacji, podczas gdy licencja transportowa pozwala na bezpośrednie świadczenie usług przewozowych. Obie są niezbędne w sektorze transportowym, ale mają różne zakresy odpowiedzialności i obowiązków.

Kto nie musi posiadać licencji transportowej?

Firmy, które przewożą towary pojazdami o masie nie przekraczającej 2,5 tony (lub 3,5 tony w przypadku transportu wewnętrznego) oraz przewożące osoby pojazdem zaprojektowanym do przewozu maksymalnie 9 osób wraz z kierowcą, nie muszą posiadać wspomnianych licencji transportowych.

Jednakże, jeśli chodzi o krajowy transport drogowy osób realizowany samochodem osobowym, pojazdem przeznaczonym do przewozu od 7 do 9 osób włącznie z kierowcą oraz taksówką, konieczne jest posiadanie odpowiedniej licencji krajowej, którą wydaje odpowiedni organ lokalnej administracji.

Dodatkowo, istnieją regulacje prawne dotyczące specjalnego dokumentu dla firm, dla których transport jest jedynie dodatkową działalnością w porównaniu do ich głównej działalności. W związku z tym, takie firmy mogą uzyskać zaświadczenie o przewozach na własne potrzeby. W przypadku transportu wewnętrznego dokument ten wydaje Starostwo, natomiast dla transportu międzynarodowego odpowiedzialny jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Jak uzyskać licencję na transport międzynarodowy?

W przypadku licencji na krajowy transport drogowy, istotny jest także zasięg samego transportu. Przedsiębiorca, który planuje rozszerzenie swojej działalności w zakresie transportu drogowego na inne kraje, jest zobligowany do uzyskanialicencji wspólnotowej na transport międzynarodowy. Ubiegając się o międzynarodową licencję warto wiedzieć, że każdy pojazd, który będzie wykorzystywany w transporcie na arenie międzynarodowej, musi zostać zgłoszony do licencji wspólnotowej. W przeciwnym razie, pojazd taki nie będzie mógł wykonywać międzynarodowych zleceń.

Licencja międzynarodowa wydawana jest na okres 5 lub 10 lat. Podobnie jak w przypadku wyrobienia licencji na kraj, wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów takich jak: oświadczenie potwierdzające posiadanie stałej siedziby na terytorium Polski, zaświadczenie o niekaralności, dokumenty potwierdzające zdolność finansową czy certyfikat kompetencji zawodowych. Co jednak istotne, ubiegając się o licencję międzynarodową, wniosek należy złożyć nie w lokalnym Starostwie, jak miało to miejsce w przypadku licencji na kraj, a w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Cofnięcie licencji na krajowy transport drogowy – kiedy jest to możliwe?

Droga do uzyskania licencji na krajowy i międzynarodowy transport drogowy może wydawać się nieco skomplikowana. Jesteśmy tutaj po to, by Państwu w tym pomóc. Ubiegając się o takie pozwolenie warto jednak mieć świadomość tego, że w określonych sytuacjach, licencja na krajowy i międzynarodowy transport drogowy może zostać cofnięta. Kiedy będzie miało to miejsce? Cofnięcie licencji stanie się faktem wówczas, gdy jej posiadacz nie dotrzyma warunków umowy, bezprawnie odstąpi licencję osobie trzeciej czy wtedy, gdy będzie zalegał z uregulowaniem zobowiązań celnych lub podatkowych. Otrzymanie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie działalności objętej licencją, to kolejny powód jej cofnięcia.

Ile wynosi czas oczekiwania na decyzję o wydaniu licencji na krajowy lub międzynarodowy transport drogowy?

Czas oczekiwania na decyzję o wydaniu licencji może się różnić w zależności od miejsca i sposobu złożenia wniosku oraz od indywidualnych okoliczności. Zazwyczaj proces ten trwa od kilku tygodni do 45 dni roboczych. Warto skontaktować się z odpowiednim urzędem lub instytucją w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących czasu oczekiwania w danym miejscu.

Licencja transportowa

Pomoc w załatwieniu licencji transportowej na przewóz osób lub rzeczy dla firmy

W oparciu o wiedzę i doświadczenie firma BOS oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności w załatwieniu, a także odnowieniulicencji na wykonywanie transportu krajowego i międzynarodowego dla Twojej firmy. Z naszych usług skorzystało już ponad 3000 polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Gwarantujemy Państwu szybkie załatwianie spraw ponieważ znajdujemy się w tym samym budynku co GITD / Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

1) W zakres naszej usługi związanej z uzyskaniem/odnowieniem licencji na krajowy transport drogowy wchodzi bezbłędne skompletowanie wszystkich dokumentów wymaganych do uzyskania licencji, złożenie wniosku licencyjnego, monitorowanie całego przebiegu sprawy oraz odbiór licencji i wysyłka do Państwa. Jeśli chodzi o czas załatwienia licencji na transport międzynarodowy, to orientacyjny termin wynosi 15 – 30 dni roboczych i może ulegać zmianie w zależności od okresu w jakim składany jest wniosek. Wszystkie formalności możemy załatwić drogą elektroniczną oraz pocztową bez konieczności Państwa przyjazdu do Warszawy. W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

W razie potrzeby posiadamy również kontakty do osób posiadających certyfikat kompetencji zawodowych

2) W razie zainteresowania samą polisą zgodną z art. 7 rozporządzenia WE 1071/2009 proszę o kontakt z nami pod numer tel. 508 920 606, 517 104 565, e-mail: ubezpieczenia@mbos.cc lub pobranie ankiety z naszej strony i przesłanie jej do nas na e-mail, a my przygotujemy wstępną umowę do polisy. Oferujemy również doręczenie (bezpłatnie) polisy do Biura ds. transportu międzynarodowego bez konieczności Państwa przyjazdu.

Oferta dotycząca uzyskania / odnowienia Licencji Międzynarodowej dla firm do 5 lat lub 10 lat:

 • 500 zł (netto) – pomoc w odnowieniu licencji międzynarodowej dla firm – stawka do 5 pojazdów (powyżej cena do ustalenia)
 • 100 zł (netto) – pomoc w uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika (licencja transportowa krajowa) niezbędnego do odnowienia licencji międzynarodowej dla firm w przypadku nie posiadania licencji krajowej

Oferta dotycząca odnowienia wypisów z Licencji Międzynarodowej dla firm 15-letniej, 20-letniej, 30-letniej, 50-letniej

 • 500 zł (netto) – pomoc w odnowieniu wypisów – stawka do 5 pojazdów (powyżej cena do ustalenia)
 • firmy posiadające licencję na w/w okres zwolnione są z obowiązku posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Oferta dotycząca zabezpieczenia do licencji dla firm w formie polisy zgodniej z art. 7 rozporządzenia WE 1071/2009

 • 230 zł / pojazd – podstawowa polisa na 1 pojazd – 9000 EUR
 • 210 zł / pojazd – od 2 do 5 pojazdów
 • 190 zł / pojazd – od 6 do 10 pojazdów
 • powyżej 10 pojazdów możliwość negocjacji stawki
 • W przypadku otrzymania korzystniejszej oferty zawsze jesteśmy w stanie przedstawić niższą ofertę od konkurencji – ZADZWOŃ, PORÓWNAJ I SPRAWDŹ!

Pozostałe usługi związane z GITD / BdsTM:

 • Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji
 • Wymiana taboru, zmiana numerów rejestracyjnych, zmiana prawa dysponowania pojazdem
 • Przekształcenie
 • Wyrobienie wtórnika/duplikatu z licencji
 • Zmiana nazwy / adresu w licencji
 • Zmiana osoby zarządzającej
 • Wyrobienie Certyfikatów „S”
 • Wyrobienie Świadectw Kierowców
 • Wyrobienie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców (Wojewódzki Urząd Mazowiecki)

Tel. kontaktowy w sprawie licencji na transport drogowy rzeczy lub osób dla firm:

4.8/5 - (156 votes)
2024Copyright © F.H.U. "BOS" S.C | RODO i Polityka Prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Adimo.pl