W dzisiejszych czasach posiadanie ubezpieczenia stało się nie tylko standardem, a koniecznością. Polisa gwarantuje bezpieczeństwo i chroni od następstw przeróżnych wypadków losowych, dlatego też istotny jest również rodzaj wybieranych świadczeń. Firmy ubezpieczeniowe prześcigają się się w ofertach polis dostosowywanych do wymagań konkretnego klienta. Specjalna opcja oferowana jest w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla przewoźników.

Ubezpieczenie OCP – co to jest?

Ubezpieczenie OCP to nic innego jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Polisy ubezpieczeń OCP są ofertą dla przewoźników, którzy świadczą usługi drogowego transportu towarów w ruchu krajowym oraz w ruchu międzynarodowych. Przewóz towarów ma cel zarobkowy, a polisa OCP gwarantuje bezpieczeństwo zarówno kierowcy, pojazdów, którym transportowane są dobra, jak i samym towarom. Ubezpieczenie OCP uzyskuje się na podstawie zawieranej umowy z firmą ubezpieczeniową na okres określony w tejże umowie. Zwykle jest to okres dwunastu miesięcy, jednakże warunki mogą być ustalane indywidualnie pomiędzy ubezpieczycielem a przewodnikiem. Posiadanie polisy OCP nie jest konieczne, jednakże wielu klientów korzystających z usług przedsiębiorstw spedycyjnych i przewozowych wymaga od nich wykupionego ubezpieczenia przewoźnika. OCP przewoźnika powinno więc być standardem wśród firm przewozowych chcących świadczyć najwyższej jakości usługi.

Co gwarantuje nam polisa OCP?

Polisa OCP jest gwarantem bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmy przewozowe. Ubezpieczenie przewoźnika zapewnia przeniesienie odpowiedzialności finansowej w okoliczności niewykonania, bądź nienależytego wykonania zadania polegającego na transporcie dóbr wynikającego z zawartej pomiędzy klientem a przewoźnikiem umowy przewozu. Sytuacje te regulowane są ściśle przez akty prawne, tj. Kodeks cywilny, ustawy Prawa przewozowego i akty wykonawcze oraz Konwencję o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR). Posiadanie ubezpieczenia OCP przewoźnika zapewnia klientowi uzyskanie rekompensaty z tytułu poniesionych szkód. Dzięki polisie OCP odpowiedzialność finansowa przeniesiona zostaje na firmę ubezpieczeniową, dzięki czemu korzyści z wykupienia ubezpieczenia OCP są obopólne. Ubezpieczenie przewoźnika nie jest koniecznością, ale dysponowanie tym dokumentem jest coraz częściej wymagane przez klientów korzystających z serwisów firm przewozowych.

Zakres ubezpieczenia OCP ustalany jest pomiędzy ubezpieczycielem i przedsiębiorstwem transportowym. Uruchomiona polisa OCP gwarantuje bezpieczeństwo przed następstwami zdarzeń, takich jak: kradzież towaru, zniszczenie lub uszkodzenie dóbr w wyniku wypadków komunikacyjnych, awarii pojazdu, czy opóźnienia w dostawie. Ochrona wynikająca z wykupionej polisy jest często zapewniana pod określonymi warunkami wynikającymi z obowiązku przestrzegania konkretnych zasad bezpieczeństwa przewozu, które przestrzegać powinni kierowcy transportujący towaru.

Nierespektowanie regulacji może skutkować niewypłaceniem odszkodowań wynikających z ubezpieczenia. Jednakże istnieją również takie oferty ubezpieczenia OCP, które obejmują parasolem ochronnym i takie sytuacje, w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi transportowej wynika z ewidentnego błędu kierowcy czy spedytora. Ubezpieczenie przewoźnika i posiadanie polisy OCP to doskonałe poręczenie bezpieczeństwa świadczonych usług, dlatego też decyzja o jego wykupieniu to głos zdrowego rozsądku oraz świadectwo profesjonalizmu firm spedycyjnych.

Ile kosztuje OCP przewoźnika?

Określenie kosztów wykupienia ubezpieczenia przewoźnika OCP jest uzależnione od wielu czynników. Składki na ubezpieczenie OCP są ustalane według konkretnych zasad w konsultacji z firmą transportową zainteresowaną wykupienia polisy. Głównymi czynnikami wpływającymi na koszty zakupu ubezpieczenia wchodzącymi w kształt ostatecznej kwoty za ochronę są:

 • kwota, na którą opiewa ubezpieczenie (suma gwarancyjna),
 • roczne dochody firmy transportowej,
 • rodzaje przewożonych towarów.

Koszty OCP są zatem ustalane indywidualnie. Kwota za polisę może być również negocjowana z ubezpieczycielem. Do redukcji ceny za ubezpieczenie przewoźnika może dojść w przypadku, kiedy przewoźnik deklaruje się także ponosić koszty w chwili wystąpienia sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Składka za ubezpieczenie jest zmniejszana proporcjonalne do udziału przewoźnika w rekompensacie zaistniałej szkody. Ważne jest by firma transportowa konkretnie określiła swoje oczekiwania względem firmy ubezpieczającej. Te często nie podejmują się ochrony towarów niebezpiecznych i podwyższonego ryzyka. W takim wypadku koszt polisy obejmującej towary z tych list wzrasta. Warunki jednak podlegają negocjacjom z ubezpieczającym. Decyzja nad wyborem polisy jest niezwykle istotna. Wykupienie najtańszej opcji często wiąże się z nienależytą ochroną, przez co przewoźnik narazi się na niepotrzebne straty finansowe.

Rodzaje ubezpieczenia OCP

Inwestycja w dobre ubezpieczenie OCP zapewni bezpieczeństwo zarówno klientowi, jak i firmie przewozowej. Polisa powinna chronić w całości transportowany towar, chyba, że wynika inaczej z zawartej pomiędzy ubezpieczycielem a klientem umowy. Warunki korzystania z ubezpieczenia OCP powinny być skrupulatnie określone, dlatego też by uniknąć odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela konieczne jest dokładne określenie działalności przewoźnika, a także uszczegółowienie odpowiedzialności jaką ponosi firma ubezpieczająca w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi transportowej. Pełen pakiet ubezpieczeń OCP posiada całkowitą ochronę towarów. W zależności od wyboru opcji ochrony ustalana jest cena za polisę. W ubezpieczenie przewoźnika OCP wchodzą następujące opcje:

 • konkretna suma gwarancyjna ubezpieczenia, która powinna pokrywać wartość całkowitą przewożonego ładunku,
 • uszczegółowienie rodzajów towarów, których przewóz zapewnia spedytor,
 • określenie, czy pojazd przewożący dobra może korzystać z parkingów niestrzeżonych i czy w wypadku wystąpienia szkody poza parkingiem strzeżonym polisa gwarantuje wypłatę odszkodowań,
 • określenie dotyczące floty pojazdów, to znaczy, czy towary mogą być transportowane każdym z pojazdów we flocie firmy, bez konieczności zgłaszania tego faktu,
 • określenie, czy przewóz towarów może odbywać się przez firmy współpracujące (podwykonawcy),
 • określenie czy polisa obejmuje przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu wynikającego z ewidentnej winy przewoźnika, kierowców czy podwykonawców,
 • określenie, czy polisa obejmuje przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu wynikające z winy umyślnej,
 • określenie czy polisa obejmuje przypadek niewpisania spedytora w list przewozowy,
 • określenie czy ubezpieczyciel podejmuje się ochrony towarów niebezpiecznych i podwyższonego ryzyka (ADR),
 • określenie czy polisa obejmuje przypadek wydania towarów osobom nieupoważnionym,
 • określenie czy polisa obejmuje przypadki uszkodzenia towarów wyrządzonych przez osoby trzecie, które wtargnęły do przestrzeni ładunkowej (zdarzenia z wiązane z kryzysem imigracyjnym, uszkodzenie dóbr przez imigrantów),
 • określenie czy polisa obejmuje przypadki wyłudzenia transportowanych towarów przez grasujących oszustów,
 • określenie czy polisa obejmuje przypadki powstania szkody w wyniku nierespektowania prawa drogowego przez kierowców,
 • określenie czy polisa obejmuje przypadki nieposiadania ważnego świadectwa ATP w sytuacji transportu towarów szybko psujących się.

Specyfikacja warunków umowy jest niezwykle istotna. Jej uszczegółowienie pozwoli zapewnić ochronę transportowanych towarów na najwyższym poziomie oraz unikniecie sytuacji braku wypłaty odszkodowań.

Gdzie warto się ubezpieczyć?

OC przewoźnika gwarantuje zarówno przewoźnikowi, jak i klientom korzystających z usług transportowych poczucie bezpieczeństwa, ale także świadczy o profesjonalizmie firmy. Dzięki polisie OCP ochronie podlegają towary transportowane w ruchu krajowym i międzynarodowym. Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje wykupienie polisy OCP przez przewoźników. Zwykle oferty te nie wykazują radykalnych różnic między sobą. Pewne jest, iż posiadanie ubezpieczenia OCP gwarantuje bezpieczeństwo przewoźnika oraz jego klienta, dlatego też z decyzją wykupu polisy nie powinno się zwlekać. Na polskim rynku istnieje wiele firm oferujących ubezpieczenia OCP.

Trudno jest określić, z usług której z firm należy skorzystać. Oferta jest dostosowywana indywidualnie dla konkretnego klienta. W takim przypadku z pomocną ręką wychodzi do firm transportowych firma BOS. Współpracując z liderami w branży ubezpieczeniowej firma z powodzeniem i satysfakcją klienta pomaga dobrać odpowiednie ubezpieczenie przewozowe dla klientów transportowych oraz oferuje atrakcyjne ceny za ubezpieczenie. Z decyzją wykupienia polisy nie należy zwlekać. Warto zrobić to jak najszybciej by chronić interesy własne oraz swoich klientów.

Oceń tę stronę
2024Copyright © F.H.U. "BOS" S.C | RODO i Polityka Prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Adimo.pl